Illustrasjonsfoto fra Smølatelling i 2020. Foto Birdlife Møre og Romsdal
Illustrasjonsfoto fra Smølatelling i 2020. Foto Birdlife Møre og Romsdal

Styret i BirdLife Møre og Romsdal innvilget på styremøte i november 2023 vår søknad om oppstart av det beskrevne vintertellingsprosjektet med kroner 45.000  i støtte for telling vinteren 2024. Dette innebærer en unik mulighet til å  videreføre våre tradisjoner med sjøfugltellinger, men også en videreutvikling  mot strandsonearter og med en spissing av tellingene mot arter og fuglerike  delområder. Tar vi med resultatene fra den årlige Smølatellingen vil vi samlet få  en ny og større oversikt over den sjø-nære vinterfaunaen langs store deler av  kysten vår. 

Prosjektet er idealistisk dvs. utformet av oss i ressursgruppa og er uten offentlig  støtte og oppdragsgiver.

De ytterste kystområdene som Erkna, Sveslingane,  Uksenøy strekningen Ona Gallersjæra, Orskjæran, Grip og skjærgarden nordvest av Smøla, er på alle måter krevende områder og er utelatt. Likevel, vintertellinger av sjøfugl kan være friskt friluftsliv og prosjektet er praktisk  utfordrende og ganske faglig krevende.

Styret har vektlagt at prosjektet skal  være tilgjengelig for alle medlemmer, men også at prosjektgruppa skal prioritere en faglig og resultatmessig forsvarlig gjennomføring av prosjektet.

To sentrale tellesamlinger

Av praktiske og sosiale årsaker har vi planlagt to sentrale tellesamlinger med overnattinger  og felles kost.

Første samling

Fredag 26. januar, og om nødvendig til tirsdag 30. januar i Hustadvika kommune.

Andre samling

Andre samling er tenkt fra Harøya, fredag 2. februar og om nødvendig til tirsdag 6. februar. Her blir det mulig å delta så lenge man ønsker eller bare på dagsturer.

Begrenset med plasser

Av praktiske og av økonomiske årsaker har vi  bare 6 til 8 sengeplasser tilgengelig begge steder. Skulle vi bli for mange som  ønsker overnatting må vi om nødvendig prioritere selvstendige tellere og de med nødvendig artskunnskap.

Vi må her også ha påmelding, dialog og eventuell  tilpasning av deltagelsen. Samlingen i Hustadvika vil omfatte utvalgte områder i  Averøy- og Hustadvika kommune og kanskje Gossen.

Fra Harøya teller vi  strekningen Finnøy til Makkevika men også her i avklarte soner og ikke i  områder med lave antall og liten tetthet med fugl. For de andre områdene er  dagsturer den beste løsningen. Gjennomføringen her blir fleksibelt og akutt  utført når været er topp i regi av ressursgruppa og åpen for alle interesserte.

Parallelltelling av strandsone og sjø i noen områder vil kreve noe bedre  organisering og flere personer for effektiv gjennomføring og godt resultat. Det  er derfor ønskelig at helst tre personer gjør en del av sonene sammen.  Prosjektbeskrivelsen og denne invitasjonen håper vi er opplysende og til  inspirasjon til deltagelse.

Årets telling blir den første, men kanskje ikke den best  organiserte, men vi satser nå og kan justere opplegge underveis og senere. På fellessamlingene må vi også ta værforbehold og kan forskyve oppstart og avlyse,  dersom det er vedvarende dårlige værutsikter.  

Påmeldingsfrist 10 januar. For informasjon, spørsmål og deltagelse kontakt Øyvind Gjeldnes på telefon 95 84 53 99.

Prosjektforslag 

Systematiske vintertellinger av fugl på sjøen og i strandsona på Mørekysten 

Bakgrunn 

For BirdLife Møre og Romsdal har sjøfugltellinger omtrent fra starten vært en logisk, sentral del av medlemsaktiviteten, både for å bygge opp artskunnskap og kunnskap om viktige fugleområder. For organisasjonen har forvaltings- og dels forskningsrelatert ornitologisk arbeid gitt oss en faglig sterk posisjon i tråd med våre vedtekter i arbeidet med vern av arter og leveområder. 

Vi er en liten gruppe medlemmer som ønsker å etablere et prosjekt med systematisk opptelling av fugl i utvalgte områder fra Kjørsvikbugen i Aure til Makkevika på Giske. 

Prosjektet er idealistisk basert og vi foreslår det derfor forankret i Birdlife Møre og Romsdal, både økonomisk og organisatorisk, samt for at foreningen skal ha fullt eierskap til resultat og rapporter. 

Prosjektbeskrivelse 

 1. Den aktuelle kyststrekning deles inn i utvalgte tellesoner, spisset mot artsgrupper og områder med høy konsentrasjon av fugl.
 2. En faggruppe er ansvarlig for utarbeidelse av metodikk, organisering og gjennomføring.
 3. Deltakelse i tellingene skal være åpent for alle medlemmer i BirdLife. 
 4. Tellingene bør helst gjennomføres i perioden fra 20 januar til 20 februar, men kan utføres fleksibelt tilpasset egnede værforhold, så sant en er rimelig sikker på at fugl ikke forflytter seg mellom ulike delområder i mellomtiden. 
 5. Det er en målsetting at gjennomføringen også skal ha en sosial dimensjon, der tellinger gjennomføres av flere innenfor ulike kystavsnitt, og der en eksempelvis leier felles hytter på steder som Storholmen i Hustadvika. 
 6. Metodikken skal være standardisert, på en slik måte at resultatene blir sammenlignbare uavhengig av tellepersonellet. 
 7. Resultatene skal kunne benyttes av BirdLife til uttalelser i arealplansaker og generelt for å ta vare på fuglelivet på sjøen og i strandsona i fylket. De bør også bli et viktig grunnlag for ulike typer faunistiske oversikter og overvåkingsprogrammer. 
 8. Kartleggingen er tenkt som et 3-årig prokjekt i utgangspunktet. Resultatene skal oppsummeres hvert år og senere i en større sluttrapport. 

TIDSBRUK 

I februar 2023 ble prøvetelling av deler av sjøfuglområdene gjennomført og et tidsestimat er utarbeidet på bakgrunn av erfaringene derfra. Legger vi i tillegg til en strandsoneregistrering samtidig, samt tilstrekkelig oppslutning fra medlemmene forventes følgende tidsbruk og deltagelse: 

 • KULØY/ EDØY: 3 pers. 1 dag 
 • KJØRSVIKBOGEN OG SKARSØYA: 3 pers. 1 dag 
 • AVERØYA/ HUSTADVIKA: 3 pers. 3 dager 2 overnattinger (Storholmen) 
 • GOSSEN—ORTA—SANDØY: 3 pers. 3 dager (dagsturer) 
 • OTRØYA—MIDØY: 3 pers. 1 dag 
 • ONA: 3 pers. 1 dag
 • FINNØY--HARØY—FJØRTOFTA: 3 pers. 2 dager (Overnatting Harøya). 
 • NORDØYANE: 3 pers. 1 dag 
 • VIGRA—GISKE: 3 pers. 2 dager 1 overnatting 

Totalt 15 dager og 5 overnattinger for 3 personer, dvs. 45 feltdøgn og 15 overnatting samlet. 3 personer pr. tur er et forventet gjennomsnitt. Helst 2 erfarne tellere på hver tur. 

KOSTNADER 

Forslag for 2024: 

 • Overnattinger i hytter å hus. kr 17000 kr 
 • Kost og honorar 45 dager X 333,- kr 15000 kr 
 • Kjøregodtgjørelse: 3 kr/km. x 4000 km. 12.000 kr 

Totalt: 45.000,- kr 

Hvis styret i BirdLife er positiv til prosjektet, så er det ønskelig å få et vedtak om en kostnadsramme her. Det er selvsagt også mulig å gjøre endringer på de enkelte satsene. Prosjektgruppa ønsker å ha frihet til å redusere ambisjonsnivået, avhengig av deltagelse og kostnadsforløp, men da gjerne i samråd med styret. 

Foreløpig prosjektgruppe 

 • Geir Gaarder, faglig leder 
 • Ola Ragnar Gjøra, prosjektmedarbeider og styrerepresentant 
 • Arnstein Gjeldnes, prosjektmedarbeider 
 • Øyvind Gjeldnes, initiativtaker og prosjektmedarbeider 

Gruppa som står bak forslaget, er erfarne og lokalkjente fuglefolk, der flere nå har fleksibel tilknytning til arbeidslivet og dermed tid til fugleprosjekt som dette. Gjennomføringen forutsetter økonomisk støtte fra BirdLife MR til direkte utgifter, og bare i svært begrenset grad til lønn. Til gjengjeld vil BirdLife MR ikke bare få viktige data om fuglelivet som kan brukes i ulike sammenhenger, men også en møtearena som kan gi ny interesse for fuglekikking og ny vitalitet i BirdLife sitt arbeide i fylket. 

På vegne av arbeidsgruppa, Kristiansund, 13.11.2023 
Arnstein Gjeldnes Øyvind Gjeldnes